Contact

  • SOCIAL MEDIA

How To Reach

Ahmedabad - Gandhinagar - Vijapur to Himatnagar Highway (just 7 km from Vijapur)

Near By Places to Visit

Gandhinagar(Akshardham) 60 Km Mahudi(Jain Temple) 15 Km
Aglod(Jain Temple )20 Km
Shamlaji Temple 65 Km
Ambaji Temple 110 Km

Find us on Google Maps